Whitworth vs. Whittier
@ Georgetown, Texas
8/30/2019 at 3:00 PM

Final 1 2 3 4 5 Score
Whitworth (1-1) 25 18 16 25 15 3
Whittier (0-1) 20 25 25 21 12 2
Set: 1st  |  2nd  |  3rd  |  4th  |  5th
WHITWORT -- 1st -- WHITTIER
  WHITTIER starters: Franki Piloto; Marissa Montoya; Abby Salmon; Alaina Rhee; Kathea Schamblin; Serena Alvarez.  
  WHITWORT starters: Kaitlyn White; Madison Douglas; Joelle Forbes; Elise Anderson; Emiko Kahler; Iris Tikhonov.  
  WHITTIER subs: Valerie van der Lind.  
  WHITTIER subs: Katie Engle.  
[Serena Alvarez] Kill by Franki Piloto (from Serena Alvarez). Point WHITTIER 0-1
1-1 [Serena Alvarez] Kill by Iris Tikhonov (from Joelle Forbes). Point WHITWORT
2-1 [Iris Tikhonov] Attack error by Franki Piloto. Point WHITWORT
[Iris Tikhonov] Kill by Marissa Montoya (from Serena Alvarez). Point WHITTIER 2-2
3-2 [Marissa Montoya] Kill by Joelle Forbes (from Emiko Kahler). Point WHITWORT
[Saylor Anderson] Kill by Kathea Schamblin (from Serena Alvarez). Point WHITTIER 3-3
4-3 [Katie Engle] Kill by Madison Douglas (from Saylor Anderson). Point WHITWORT
5-3 [Emiko Kahler] Attack error by Marissa Montoya. Point WHITWORT
6-3 [Emiko Kahler] Attack error by Franki Piloto. Point WHITWORT
[Emiko Kahler] Kill by Abby Salmon (from Serena Alvarez). Point WHITTIER 6-4
7-4 [Haley Petruescu] Kill by Madison Douglas (from Saylor Anderson). Point WHITWORT
[Kiana Vandaele] Kill by Abby Salmon (from Haley Petruescu). Point WHITTIER 7-5
8-5 [Kathea Schamblin] Kill by Iris Tikhonov (from Saylor Anderson). Point WHITWORT
[Elise Anderson] Kill by Marissa Montoya (from Haley Petruescu). Point WHITTIER 8-6
9-6 [Madisen Diaz] Kill by Abby Wolverton (from Joelle Forbes). Point WHITWORT
[Kaitlyn White] Attack error by Emiko Kahler. Point WHITTIER 9-7
10-7 [Serena Alvarez] Kill by Iris Tikhonov (from Joelle Forbes). Point WHITWORT
[Iris Tikhonov] Attack error by Emiko Kahler (block by Franki Piloto; Alaina Rhee). Point WHITTIER 10-8
[Marissa Montoya] Attack error by Madison Douglas. Point WHITTIER 10-9
[Marissa Montoya] Kill by Kathea Schamblin (from Serena Alvarez). Point WHITTIER 10-10
11-10 [Marissa Montoya] Attack error by Franki Piloto. Point WHITWORT
12-10 [Saylor Anderson] Attack error by Kathea Schamblin. Point WHITWORT
13-10 [Saylor Anderson] Service ace (Marissa Montoya). Point WHITWORT
  Timeout Whittier.  
[Saylor Anderson] Kill by Alaina Rhee (from Serena Alvarez). Point WHITTIER 13-11
[Katie Engle] Attack error by Emiko Kahler. Point WHITTIER 13-12
[Katie Engle] Kill by Serena Alvarez (from Marissa Montoya). Point WHITTIER 13-13
[Katie Engle] Kill by Kathea Schamblin. Point WHITTIER 13-14
14-14 [Katie Engle] Kill by Emiko Kahler (from Saylor Anderson). Point WHITWORT
15-14 [Emiko Kahler] Service ace (Kathea Schamblin). Point WHITWORT
16-14 [Emiko Kahler] Kill by Elise Anderson (from Saylor Anderson). Point WHITWORT
[Emiko Kahler] Attack error by Abby Wolverton. Point WHITTIER 16-15
17-15 [Haley Petruescu] Kill by Madison Douglas (from Saylor Anderson). Point WHITWORT
18-15 [Kiana Vandaele] Service ace (Katie Engle). Point WHITWORT
[Kiana Vandaele] Kill by Kathea Schamblin (from Haley Petruescu). Point WHITTIER 18-16
19-16 [Kathea Schamblin] Attack error by Marissa Montoya. Point WHITWORT
[Elise Anderson] Kill by Marissa Montoya (from Haley Petruescu). Point WHITTIER 19-17
[Madisen Diaz] Attack error by Iris Tikhonov. Point WHITTIER 19-18
[Madisen Diaz] Attack error by Abby Wolverton (block by Aubrey Caires; Alaina Rhee). Point WHITTIER 19-19
20-19 [Madisen Diaz] Service error. Point WHITWORT
21-19 [Kaitlyn White] Attack error by Marissa Montoya. Point WHITWORT
22-19 [Kaitlyn White] Kill by Emiko Kahler (from Joelle Forbes). Point WHITWORT
23-19 [Kaitlyn White] Kill by Joelle Forbes (from Emiko Kahler). Point WHITWORT
[Kaitlyn White] Kill by Aubrey Caires (from Haley Petruescu). Point WHITTIER 23-20
24-20 [Serena Alvarez] Service error. Point WHITWORT
25-20 [Iris Tikhonov] Kill by Emiko Kahler (from Joelle Forbes). Point WHITWORT
back to top
WHITWORT -- 2nd -- WHITTIER
[Kaitlyn White] Attack error by Iris Tikhonov. Point WHITTIER 0-1
[Serena Alvarez] Bad set by Joelle Forbes. Point WHITTIER 0-2
[Serena Alvarez] Kill by Serena Alvarez (from Marissa Montoya). Point WHITTIER 0-3
1-3 [Serena Alvarez] Kill by Emiko Kahler (from Joelle Forbes). Point WHITWORT
[Iris Tikhonov] Kill by Jazmyn Sudbrook-John (from Serena Alvarez). Point WHITTIER 1-4
[Haley Petruescu] Service ace (Eva Millan). Point WHITTIER 1-5
2-5 [Haley Petruescu] Attack error by Alaina Rhee (block by Joelle Forbes). Point WHITWORT
[Saylor Anderson] Service error. Point WHITTIER 2-6
3-6 [Katie Engle] Kill by Danielle Tang (from Saylor Anderson). Point WHITWORT
4-6 [Emiko Kahler] Kill by Abby Wolverton (from Saylor Anderson). Point WHITWORT
5-6 [Emiko Kahler] Attack error by Jazmyn Sudbrook-John (block by Madison Douglas; Abby Wolverton). Point WHITWORT
[Emiko Kahler] Attack error by Danielle Tang. Point WHITTIER 5-7
6-7 [Makayla Wright] Kill by Madison Douglas (from Saylor Anderson). Point WHITWORT
[Kiana Vandaele] Kill by Marissa Montoya (from Makayla Wright). Point WHITTIER 6-8
[Marissa Montoya] Service ace (Emiko Kahler). Point WHITTIER 6-9
7-9 [Marissa Montoya] Kill by Danielle Tang (from Saylor Anderson). Point WHITWORT
8-9 [Danielle Tang] Kill by Iris Tikhonov (from Joelle Forbes). Point WHITWORT
[Danielle Tang] Attack error by Abby Wolverton. Point WHITTIER 8-10
[Abby Salmon] Kill by Aubrey Caires (from Marissa Montoya). Point WHITTIER 8-11
9-11 [Abby Salmon] Kill by Abby Wolverton (from Joelle Forbes). Point WHITWORT
[Kaitlyn White] Kill by Katelyn Popoff (from Makayla Wright). Point WHITTIER 9-12
[Serena Alvarez] Kill by Katelyn Popoff (from Serena Alvarez). Point WHITTIER 9-13
  Timeout Whitworth.  
[Serena Alvarez] Kill by Serena Alvarez (from Valerie van der Lind). Point WHITTIER 9-14
10-14 [Serena Alvarez] Kill by Joelle Forbes (from Eva Millan). Point WHITWORT
[Iris Tikhonov] Service error. Point WHITTIER 10-15
11-15 [Haley Petruescu] Attack error by Marissa Montoya. Point WHITWORT
12-15 [Saylor Anderson] Bad set by Serena Alvarez. Point WHITWORT
[Saylor Anderson] Kill by Jazmyn Sudbrook-John (from Serena Alvarez). Point WHITTIER 12-16
[Katie Engle] Kill by Marissa Montoya (from Serena Alvarez). Point WHITTIER 12-17
13-17 [Katie Engle] Kill by Danielle Tang (from Saylor Anderson). Point WHITWORT
[Emiko Kahler] Kill by Jazmyn Sudbrook-John (from Serena Alvarez). Point WHITTIER 13-18
[Makayla Wright] Attack error by Madison Douglas. Point WHITTIER 13-19
[Makayla Wright] Attack error by Emiko Kahler. Point WHITTIER 13-20
  Timeout Whitworth.  
[Makayla Wright] Kill by Aubrey Caires (from Makayla Wright). Point WHITTIER 13-21
14-21 [Makayla Wright] Service error. Point WHITWORT
15-21 [Kiana Vandaele] Attack error by Aubrey Caires. Point WHITWORT
16-21 [Kiana Vandaele] Attack error by Marissa Montoya. Point WHITWORT
[Kiana Vandaele] Attack error by Abby Wolverton. Point WHITTIER 16-22
[Marissa Montoya] Attack error by Iris Tikhonov. Point WHITTIER 16-23
17-23 [Marissa Montoya] Kill by Iris Tikhonov (from Saylor Anderson). Point WHITWORT
18-23 [Danielle Tang] Kill by Abby Wolverton (from Joelle Forbes). Point WHITWORT
[Danielle Tang] Kill by Katelyn Popoff (from Makayla Wright). Point WHITTIER 18-24
[Abby Salmon] Service ace (Emiko Kahler). Point WHITTIER 18-25
back to top
WHITWORT -- 3rd -- WHITTIER
1-0 [Serena Alvarez] Kill by Emiko Kahler (from Joelle Forbes). Point WHITWORT
2-0 [Iris Tikhonov] Kill by Emiko Kahler (from Joelle Forbes). Point WHITWORT
[Iris Tikhonov] Service error. Point WHITTIER 2-1
[Haley Petruescu] Kill by Jazmyn Sudbrook-John (from Serena Alvarez). Point WHITTIER 2-2
3-2 [Haley Petruescu] Kill by Emiko Kahler (from Joelle Forbes). Point WHITWORT
[Saylor Anderson] Kill by Alaina Rhee (from Serena Alvarez). Point WHITTIER 3-3
[Katie Engle] Service ace (Emiko Kahler). Point WHITTIER 3-4
4-4 [Katie Engle] Attack error by Jazmyn Sudbrook-John (block by Madison Douglas; Emiko Kahler). Point WHITWORT
5-4 [Emiko Kahler] Attack error by Abby Salmon. Point WHITWORT
[Emiko Kahler] Attack error by Danielle Tang. Point WHITTIER 5-5
[Makayla Wright] Kill by Marissa Montoya (from Makayla Wright). Point WHITTIER 5-6
[Makayla Wright] Attack error by Abby Wolverton (block by Abby Salmon; Aubrey Caires). Point WHITTIER 5-7
[Makayla Wright] Kill by Abby Salmon. Point WHITTIER 5-8
6-8 [Makayla Wright] Attack error by Haley Petruescu. Point WHITWORT
[Kiana Vandaele] Service error. Point WHITTIER 6-9
[Marissa Montoya] Attack error by Danielle Tang. Point WHITTIER 6-10
7-10 [Marissa Montoya] Attack error by Aubrey Caires. Point WHITWORT
8-10 [Danielle Tang] Kill by Joelle Forbes (from Danielle Tang). Point WHITWORT
[Danielle Tang] Kill by Katelyn Popoff (from Makayla Wright). Point WHITTIER 8-11
9-11 [Abby Salmon] Service error. Point WHITWORT
10-11 [Kaitlyn White] Attack error by Aubrey Caires (block by Emiko Kahler; Iris Tikhonov). Point WHITWORT
[Kaitlyn White] Attack error by Emiko Kahler. Point WHITTIER 10-12
11-12 [Serena Alvarez] Kill by Iris Tikhonov (from Joelle Forbes). Point WHITWORT
[Iris Tikhonov] Kill by Alaina Rhee (from Serena Alvarez). Point WHITTIER 11-13
[Haley Petruescu] Kill by Marissa Montoya (from Serena Alvarez). Point WHITTIER 11-14
[Haley Petruescu] Service ace (Kaitlyn White). Point WHITTIER 11-15
12-15 [Haley Petruescu] Kill by Emiko Kahler (from Joelle Forbes). Point WHITWORT
13-15 [Saylor Anderson] Bad set by 3. Point WHITWORT
14-15 [Katie Engle] Kill by Emiko Kahler (from Saylor Anderson). Point WHITWORT
15-15 [Emiko Kahler] Bad set by Serena Alvarez. Point WHITWORT
[Emiko Kahler] Kill by Jazmyn Sudbrook-John (from Serena Alvarez). Point WHITTIER 15-16
[Makayla Wright] Attack error by Abby Wolverton (block by Abby Salmon; Aubrey Caires). Point WHITTIER 15-17
[Makayla Wright] Attack error by Elise Anderson. Point WHITTIER 15-18
[Makayla Wright] Kill by Aubrey Caires (from Abby Salmon). Point WHITTIER 15-19
16-19 [Makayla Wright] Kill by Madison Douglas (from Saylor Anderson). Point WHITWORT
[Kiana Vandaele] Service error. Point WHITTIER 16-20
[Marissa Montoya] Kill by Katelyn Popoff (from Makayla Wright). Point WHITTIER 16-21
[Marissa Montoya] Kill by Katelyn Popoff (from Makayla Wright). Point WHITTIER 16-22
[Marissa Montoya] Service ace (Emiko Kahler). Point WHITTIER 16-23
[Marissa Montoya] Attack error by Kaitlyn White. Point WHITTIER 16-24
[Marissa Montoya] Service ace (Kaitlyn White). Point WHITTIER 16-25
back to top
WHITWORT -- 4th -- WHITTIER
[Iris Tikhonov] Attack error by Emiko Kahler. Point WHITTIER 0-1
[Haley Petruescu] Service ace (Kaitlyn White). Point WHITTIER 0-2
1-2 [Haley Petruescu] Kill by Madison Douglas (from Joelle Forbes). Point WHITWORT
2-2 [Joelle Forbes] Attack error by Alaina Rhee (block by Madison Douglas). Point WHITWORT
[Joelle Forbes] Bad set by Joelle Forbes. Point WHITTIER 2-3
3-3 [Katie Engle] Kill by Emiko Kahler (from Joelle Forbes). Point WHITWORT
4-3 [Emiko Kahler] Bad set by Serena Alvarez. Point WHITWORT
[Emiko Kahler] Kill by Haley Petruescu (from Serena Alvarez). Point WHITTIER 4-4
[Makayla Wright] Service ace (Abby Wolverton). Point WHITTIER 4-5
5-5 [Makayla Wright] Kill by Madison Douglas (from Joelle Forbes). Point WHITWORT
[Kiana Vandaele] Kill by Abby Salmon (from Makayla Wright). Point WHITTIER 5-6
[Marissa Montoya] Kill by Abby Salmon (from Katelyn Popoff). Point WHITTIER 5-7
6-7 [Marissa Montoya] Attack error by Katelyn Popoff. Point WHITWORT
7-7 [Elise Anderson] Attack error by Aubrey Caires. Point WHITWORT
[Elise Anderson] Kill by Katelyn Popoff (from Makayla Wright). Point WHITTIER 7-8
8-8 [Abby Salmon] Kill by Joelle Forbes (from Kiana Vandaele), block error by Katelyn Popoff. Point WHITWORT
9-8 [Kaitlyn White] Attack error by Alaina Rhee. Point WHITWORT
[Kaitlyn White] Kill by Katelyn Popoff (from Makayla Wright). Point WHITTIER 9-9
10-9 [Serena Alvarez] Kill by Emiko Kahler (from Joelle Forbes). Point WHITWORT
[Iris Tikhonov] Service error. Point WHITTIER 10-10
[Haley Petruescu] Attack error by Emiko Kahler. Point WHITTIER 10-11
11-11 [Haley Petruescu] Kill by Emiko Kahler (from Joelle Forbes). Point WHITWORT
12-11 [Joelle Forbes] Attack error by Alaina Rhee. Point WHITWORT
13-11 [Joelle Forbes] Attack error by Jazmyn Sudbrook-John. Point WHITWORT
[Joelle Forbes] Kill by Jazmyn Sudbrook-John (from Serena Alvarez). Point WHITTIER 13-12
14-12 [Katie Engle] Kill by Emiko Kahler (from Joelle Forbes). Point WHITWORT
[Emiko Kahler] Kill by Jazmyn Sudbrook-John (from Serena Alvarez). Point WHITTIER 14-13
15-13 [Makayla Wright] Kill by Abby Wolverton (from Joelle Forbes). Point WHITWORT
16-13 [Kiana Vandaele] Attack error by Aubrey Caires. Point WHITWORT
[Kiana Vandaele] Kill by Aubrey Caires (from Haley Petruescu). Point WHITTIER 16-14
17-14 [Marissa Montoya] Kill by Iris Tikhonov (from Joelle Forbes). Point WHITWORT
[Elise Anderson] Service error. Point WHITTIER 17-15
[Abby Salmon] Attack error by Iris Tikhonov. Point WHITTIER 17-16
[Abby Salmon] Attack error by Abby Wolverton (block by Aubrey Caires; Alaina Rhee). Point WHITTIER 17-17
18-17 [Abby Salmon] Kill by Emiko Kahler (from Joelle Forbes). Point WHITWORT
[Kaitlyn White] Kill by Alaina Rhee (from Makayla Wright). Point WHITTIER 18-18
19-18 [Serena Alvarez] Kill by Emiko Kahler (from Joelle Forbes). Point WHITWORT
20-18 [Iris Tikhonov] Kill by Kaitlyn White (from Joelle Forbes). Point WHITWORT
  Timeout Whittier.  
21-18 [Iris Tikhonov] Attack error by Jazmyn Sudbrook-John. Point WHITWORT
[Iris Tikhonov] Service error. Point WHITTIER 21-19
22-19 [Haley Petruescu] Attack error by Marissa Montoya. Point WHITWORT
[Joelle Forbes] Attack error by Emiko Kahler. Point WHITTIER 22-20
23-20 [Katie Engle] Kill by Emiko Kahler (from Joelle Forbes). Point WHITWORT
24-20 [Iris Tikhonov] Attack error by Jazmyn Sudbrook-John. Point WHITWORT
[Iris Tikhonov] Service error. Point WHITTIER 24-21
25-21 [Haley Petruescu] Attack error by Marissa Montoya. Point WHITWORT
back to top
WHITWORT -- 5th -- WHITTIER
1-0 [Kaitlyn White] Kill by Joelle Forbes (from Kaitlyn White). Point WHITWORT
[Kaitlyn White] Attack error by Iris Tikhonov. Point WHITTIER 1-1
2-1 [Serena Alvarez] Kill by Emiko Kahler (from Joelle Forbes). Point WHITWORT
[Iris Tikhonov] Kill by Katelyn Popoff (from Serena Alvarez). Point WHITTIER 2-2
3-2 [Haley Petruescu] Kill by Emiko Kahler (from Joelle Forbes). Point WHITWORT
4-2 [Joelle Forbes] Attack error by Marissa Montoya. Point WHITWORT
[Joelle Forbes] Kill by Franki Piloto (from Serena Alvarez). Point WHITTIER 4-3
5-3 [Katie Engle] Kill by Elise Anderson. Point WHITWORT
6-3 [Emiko Kahler] Attack error by Franki Piloto (block by Madison Douglas; Abby Wolverton). Point WHITWORT
  Timeout Whitworth.  
7-3 [Emiko Kahler] Kill by Madison Douglas (from Joelle Forbes). Point WHITWORT
[Emiko Kahler] Kill by Haley Petruescu (from Serena Alvarez). Point WHITTIER 7-4
[Makayla Wright] Kill by Marissa Montoya. Point WHITTIER 7-5
[Makayla Wright] Attack error by Abby Wolverton. Point WHITTIER 7-6
8-6 [Makayla Wright] Kill by Elise Anderson (from Joelle Forbes). Point WHITWORT
9-6 [Kiana Vandaele] Attack error by Aubrey Caires (block by Elise Anderson; Iris Tikhonov). Point WHITWORT
10-6 [Kiana Vandaele] Service ace (Marissa Montoya). Point WHITWORT
[Kiana Vandaele] Kill by Abby Salmon (from Makayla Wright). Point WHITTIER 10-7
[Marissa Montoya] Kill by Aubrey Caires (from Katie Engle). Point WHITTIER 10-8
11-8 [Marissa Montoya] Attack error by Abby Salmon. Point WHITWORT
[Elise Anderson] Kill by Katelyn Popoff (from Makayla Wright). Point WHITTIER 11-9
[Abby Salmon] Kill by Katelyn Popoff (from Makayla Wright). Point WHITTIER 11-10
[Abby Salmon] Kill by Katelyn Popoff (from Makayla Wright). Point WHITTIER 11-11
  Timeout Whitworth.  
12-11 [Abby Salmon] Kill by Joelle Forbes (from Eva Millan). Point WHITWORT
[Kaitlyn White] Attack error by Emiko Kahler. Point WHITTIER 12-12
13-12 [Serena Alvarez] Kill by Iris Tikhonov (from Joelle Forbes). Point WHITWORT
14-12 [Kiana Vandaele] Bad set by Serena Alvarez. Point WHITWORT
  Timeout Whittier.  
15-12 [Iris Tikhonov] Kill by Emiko Kahler (from Joelle Forbes). Point WHITWORT
back to top